IINDLELA ZOMNTU WOKHOLO

INDAWO: IINDUMISO 13
ISIQALO: umntwana kaThixo uqhubekeka njani ehlabathini elikhokelwa nguSathana? Uphumelela njani ebomini umntu olutshaba lomphathi welihlabathi? Kufuneka siqonde ukuba siziintshaba zikaSathana ngoku. Sisemfazweni naye. Uyazama, nabasebenzi bakhe, ukutshabalalisa ubomi bethu.

Uzakuhlasela wena, nabantwana bakho, nosapho lwakho. Ngaphandle koSathana, abantu abangasindiswanga abazokuyithanda indlela ophila ngayo. Ukukhanya kobomi bakho kuzakubabonisa izono zabo. Bazakuthiya ngenxa yalonto.

Ngaphandle koSathana nabantu, iingxaki neembandezelo zizakwenzeka ebomini bethu.

Into ekufuneka siyenze nangamaxesha anzima yile yokuba silugcine ukholo kuYesu Kristu/sikholose ngoYesu Kristu.

Apha sibona umntwana kaThixo xa wayesengxakini.

I. Umntu onokholo uzaqhubekeka emthandazweni nokuba kungathi uThixo umlibele –

v. 1 – Kunini na, Yehova, undilibele kwaphela? Kunini na ubusithelisa ubuso bakho kum?

A. Kunini na? – Kudala ubusengxakini. Kudala ubungena emthandazweni. Kodwa kungathi uThixo uyabusithelisa ubuso bakhe kuwe. – umntu onokholo uzakuqhubekeka emthandazweni njenguDavide.
B. Mat 7:7 – “Celani, nophiwa; funani, nofumana; nkqonkqozani, novulelwa; kuba wonke umntu ocelayo uyazuza, nolowo ufunayo uyafumana, nalowo unkqonkqozayo uya kuvulelwa.”

Isiphelo: Mhlawumbi kungoluhlobo ebomini bakho. Kungathi uThixo uyabusithelisa ubuso bakhe kuwe okanye ukulibele kwaphela. Kodwa ngokweLizwi likaThixo siyazi ukuba ayiyinyaniso le. iBhayibhile ithi – Matt 28:20 – “Niyabona, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Amen.”

uThixo uyazazi iimeko zakho, iingxaki zakho, qha ufuna ugcine amehlo akho kuye. Uthethe naye, ucele ngokuphinda phinda kuye lento oyifunayo.

Umzekelo – Ukuba ndimxelele uKlark ukujonga izihlangu zakhe ukuze angaya evenkileni nam, amaxesha amaninzi unovuyo. Ubawela ukuya evenkileni nam. Kodwa emva kwixesha elincinci lokujonga izihlangu zakhe uthanda ukuyeka, andixelele ukuba akafuni ukuya evenkileni ngoku. – uThixo ufuna siqhubekeke ukufuna emthandazweni izinto esizindingayo.

II. Umntu wokholo (umKristu) angenza imphazamo enkulu ngokucebacebisana nomphefumlo wakhe v. 2

A. Uzakujonga iingxaki zakhe ezingaphakathi – “Ndinesingqala entliziyweni yam” – (unobuhlungu entliziyweni) ImiZekeliso 28:26 – “Okholose ngeyakhe intliziyo usisidenge; ke yena ohamba ngobulumko uya kusinda.” (1996)“Umntu ozithembileyo akanangqondo; kodwa yena ohamba ngendlela yobulumko ukhuselekile.”

B. Uzakujonga iingxaki zakhe ezingaphandle – “Kunini na Lundiphakamele utshaba lwam?”

Isiphelo: Umphefumlo/intliziyo yakho izakukuxelelela ukuba uThixo ukushiyile, Kufuneka uzilungise/uziphathe ngokwakho iingxaki zakho. Kodwa ngoluhlobo intliziyo yakho izakuzaliswa sisingqala/yintsizi – Kuba ixesha lonke uzakucinga ngeengxaki zakho nokuba zixhomekeke kuwe. Uzakuhamba eloyisweni. Uzakuba miserable.

III. Umntu wokholo uyazi ukuba unegunya lokuthetha noThixo – v. 3

uDavide wathi…
A. “Bheka undiphendule,” – Bek’ iindlebe, Yehova, undive, Thixo wam.”

Hebhere 4:16 – “Masisondele ke ngoko sinokungafihlisi kuyo itrone yobabalo, ukuze samkeliswe inceba, sifumana ubabalo lokusiza ngexesha elililo.”

uThixo wenza umnqophiso namaSirayeli – ngoko ke, uDavide wayeyazi ukuba wayenegunya lokuthetha noThixo nokufumana izinto wayezidingayo kuye – ngenxa yezithembiso zikaThixo.

Njengabantwana bakhe namhlanje, sinegunya lokuthetha noThixo. Sinako ukungena ukucela inceba nobabalo ngexesha elililo njengoDavide.

IV. Umntu wokholo uyayazi into afanele ukuphila ngayo – v. 3,4

v. 3,4 – “Khanyisa amehlo am, hleze ndilale ukufa; 4Hleze utshaba lwam luthi, ndimeyisile;”

A. Khanyisa amehlo am – uDavide waqonda isono sakhe sokucebacebisana ngomphefumlo wakhe. Waqonda imfuneka yakhe – yokuba uThixo akhanyise amehlo akhe.
B. iiNdumiso 119:105 – “Lisisibane seenyawo zam ilizwi lakho, likukuhanya emendweni wam.”

Ukuba awufuni koyiswa ziintshaba zakho
Ukuba awufuni koshukunyiswa ezingxakini zakho – Cela uThixo ukuba awakhanyise amehlo akho ngeLizwi Lakhe.

Isiphelo: Ekukhanyeni kweLizwi likaThixo sifumana ubomi, namandla, nokuqonda, nento yonke esiyidingayo ebomini bethu.

V. Umnto wokholo uzakukholosa ngoYehova – v. 5

A. Ngenxa yenceba kaThixo – kuba uyazi ukuba uThixo akazokuvumela ukuba ulingwe ngaphezu konako. – v. 5 – I Kor 10:13

B. Ngenxa yosindiso lwakhe – v. 5 – Ukuba uThixo angakusindisa ezonweni zakho – uyazi ukuba angakusindisa kulengxaki!

C. Ngenxa yendlela ebephathwe ngayo nguThixo ngamaxesha adlulileyo – v. 6

Isiphelo: Ingaba ungumntu wokholo? Nokuba kungathi uThixo ukulibele – qhubekeka ukucela kuye. Su’ kholosa ngentliziyo yakho – Gcina amehlo akho kuYesu, thembela kuYesu. Makaziphathe iingxaki zakho ngokwakhe. Khumbula ukuba unegunya lokuthetha noThixo nokukhathalelwa nguye, kuba unguBawo wakho. Mcele uThixo ukuba awakhanyise amahlelo akho ngeLizwi lakhe ukuze uqhubekeke phambili ekukhanyeni kweLizwi lakhe. Kholosa ngoYehova – Mdumise, Mzukise njengokuba usewuphendulile umthandazo wakho/ usekusindisile engxakini okuyo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s